PRINCIPAL

e-mail MI CORREO CONSEJO GENERAL MUNITEC BOLETINES Y D.O.
 
Noticias
 
Colegiarse
 
Formación
 
Enlaces de interés
COLEGIO
 
Presentación
 
 
 
 
LEGISLACIÓN
 
Colegial
 
Atribuciones
 
Estatutos generales
Sectorial

 


Noticias.

Orde do 11 de agosto de 2008 pola que establecen as bases reguladoras das primas para o réxime de abandono das viñas e se convocan para o ano 2008.
Orde do 20 de agosto de 2008 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Faba de Lourenzá e do seu Consello Regulador, e se nomea o Consello Regulador Provisional.
Orde do 19 de agosto de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á utilización de servizos de aconsellamento por persoas titulares de explotacións agrarias e se convocan para o ano 2008.
Resolución do 24 de xullo de 2008, da Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal, pola que se lles dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de setembro de 2007, na que se establecen as bases reguladoras da concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de axudas para o financiamento de accións de cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no ámbito agroalimentario, agrícola e forestal,
da Consellería do Medio Rural e se convocan para o ano 2007.
Orde do 12 de agosto de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de valorización integral e promoción da multifuncionalidade do monte e se convocan para o ano 2008.
Decreto 101/2008, do 30 de abril, polo que se regulan as unidades de xestión forestal en Galicia.
Orde do 22 de febreiro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común e se convocan para o ano 2008.
Orde do 26 de febreiro de 2008 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2008.
Corrección de erros.-Orde do 11 de febreiro de 2008 pola que se convocan bolsas de formación de tecnólogos e persoal de apoio
á investigación, bolsas de prácticas para os recentemente titulados en especialidades agrarias, forestais, veterinaria e tecnoloxía dos alimentos e bolsas de prácticas para alumnos e recentemente titulados de formación profesional da familia agraria.
Orde do 15 de febreiro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade
das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios,
e se convocan para o ano 2008.
Orde do 30 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
Orde do 11 de febreiro de 2008 pola que se convocan bolsas de formación de tecnólogos e persoal de apoio á investigación, bolsas de
prácticas para os recentemente titulados en especialidades agrarias, forestais, veterinaria e tecnoloxía dos alimentos e bolsas de prácti-
cas para alumnos e recentemente titulados de formación profesional da familia agraria.
Orde do 31 de xaneiro de 2008 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría da indemnización compensatoria e se convocan as axudas previstas no contrato de explotación sustentable no ano 2008.
Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión das axudas para o fomento dos sistemas de producións agrarias sustentables a través da implantación do contrato de explotación sustentable (CES).
Convocatoria para ingreso nas listas previas de diversas categorias profesionais para persoal temporal da empresa pública galega de Servizos Agrarios Galegos.
Convocatoria de 42 prazas para Enxeñeiros Técnicos Agrícolas.
Decreto 4/2008, do 10 de xaneiro, polo que se establecen as condicións para a recollida e transporte de subprodutos e produtos transformados de orixe animal non destinados ao consumo humano e para a autorización
dos vehículos utilizados.
Resolución do 8 de xaneiro de 2008, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se lle dá publicidade á instrución técnica de residuos ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á elaboración de solos (tecnosolos) derivados de residuos.

Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se aproban as normas do hábitat galego.

Decreto 263/2007, do 28 de decembro, polo que se declaran como zonas de especial interese agrario as comarcas de.....
Axudas a empresas para a promoción e mellora da comercialización dos productos agrarios e agroalimentarios galegos.
Ampliación do prazo máximo de xustificación dos investimentos realizados
ao abeiro da orde do 3 de maio pola que se convocan axudas a empresas
para a promoción e mellora da comercialización dos produtos agrarios e
agroalimentarios galegos no ano 2007.
Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común para a mellora dos procesos productivos en cooperativas agrarias e sociedades agrarias de transformación.
Axudas para a dotación de explotacións gandeiras con sistemas de almacenamento de animais mortos.
Axudas para a mellora dos sistemas de rastrexabilidade en entidades do sector hortofrutícola.
Axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia.
Contratación de persoal laboral temporal na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Axudas a Pemes de Galicia que aposten polo desenvolvemento sustentable mediante investimentos encamiñados a reducción de gases de efecto invernadoiro.
Orde pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal.
Decreto Autorización de Permutas para Solicitude Exención do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
Indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia.
Lei 6/2006, do 23 de outubro, de modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia.
Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos.
Medidas de Prevención de Incendios Forestais e Prot. do Medio Rural.
Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.
Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego.
Código Técnico de La Edificación, RD 314/2006 de 17 de marzo.
- Ver Suplemento CTE
 

 

 
D. Oficial CE
 
BOE
 
DOGA
 
BOP Lugo
 
BO Provincias
 
BO otras CCAA
SITIOS DE INTERÉS
El tiempo en

 
www.coitalugo.org - Frei Plácido Rei Lemos, 3 -1º - 27002 LUGO - Tfno. 982229702